Jyväskylän kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2010

Jyväskylän kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2010/KV 16.10.2009

Vuoden 2010 menot ovat yhteensä 853,375 M€, josta investointimenojen osuus on 72 M€, pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrä 14,500 M€. Valtaosan budjetista eli 49,5 % vie sosiaali- ja terveystoimi, jonka osuus on 422,337 M€.

Perussuomalaisten valtuustoryhmää ehdottaa ensi vuoden talousarvioon mm. seuraavaa:

1)      Työllisyystilanne Jyväskylässä on edelleen huono ja huononee jatkuvasti. Mielestämme olisi järkevämpää tarjota työtä työttömille, kun maksaa ”sakkorahaa” valtiolle. Eräiden tietojen mukaan ”työllistämättä jättäminen” on maksanut kaupungille jo lähes 8 M€ eli 0,5 veroprosentin verran. Esityksemme onkin, että ensi vuoden työllistämispalvelujen määrärahaa korotetaan kolme miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta.

2)      Kotihoidon kuntalisä on syytä korottaa 120 euroon/kk:ssa alle kolme (3) vuotiaista lapsista – ensi vuoden alusta lukien.  Onhan tuen määrä tänä vuonna mm. Joensuussa 180, Hämeenlinnassa 151, Oulussa 143 euroa/kk.

3)      Olemme huolissamme myös nuorten työllistämisestä ja esitämme, niin nuorten kuin koululaistenkin palkkaamista ensi kesäksi, vaikkapa neljäksi (4) tunniksi per päivä työskentelemään urheiluhalleissa ja – kentillä, vahtimestareiden apuna sekä uimarantojen valvojina. Myös vanhustentalot tarvitsevat reippaita käsiä erilaisiin tehtäviin, kuten vanhusten ulkoiluttamiseen.

4) Vanhus- ja vammaispalveluun on saatava riittävät määrärahat, erityisesti kuntoutus- ja kotipalvelujen parantamiseksi. Kannamme huolta myös huumeongelmaisista, jotta heidät saataisiin ajoissa hoitoon.  Tämä vaatii kuntoutumismäärärahojen lisäämistä.  Valtuustoryhmämme edellyttää, että kaupunki toteuttaa 1.9.2009 voimaan tulleen Vammaislain määräykset, koskien vammaisten lakisääteisiä palveluja.

Vanhusten osalta tuon julki PS:n eduskuntaryhmän pj. Raimo Vistbackan lausuman, kun hän totesi 18.9.2009 Eduskunnassa: ”Suomen lainsäädännöstä löytyy vahvemmat oikeudet LYPSYLEHMIEN ja VANKIEN ULKOILUTTAMISEEN, kuin laitoksissa olevien VANHUSTEN pääsyyn ulkoilemaan”.

5)      Valtuustoryhmämme ei hyväksy Kuntalain 65 §:n mukaista tietoista alibudjetointia, koska lain mukaan talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot.

6)      Olemme kriittisiä myös ns. nollabudjetoinnin suhteen, koska ”Uuden Jyväskylän” palveluksessa on yli 7.000 työntekijää, joiden palkat nousevat työehtosopimusten mukaisesti. Samoin nousevat erilaisten tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ostopalvelujen hinnat.

7)      Turvataksemme kaupunkilaisten Perustuslain mukaiset perusoikeudet PS:n Valtuustoryhmä kannattaa kaupunginjohtajan esitystä eli kunnallisveron tarkistamista 0,5 prosenttiyksiköllä, jolla edellä esittämämme menojen lisäykset katetaan.

Talousarvion menot katetaan tuloilla, joista muutama sana:

Ryhmämme kanta on edelleenkin se, että verot tulisi määrätä veronmaksajan maksukyvyn mukaan. Mielestämme KUNNALLISVERO ei ole enää mikään tasavero, koska työelämässä olevat kaupunkilaiset maksavat veroa merkittävästi alemman veroprosentin mukaan kuin eläkeläiset. Onhan ns. efektiivinen veroprosentti tällä hetkellä JKL:ssä vain 14,28 % eli keskimäärin yli neljä prosenttia pienempi kuin eläkeläisillä.

Veroprosentti olisi tullut nostaa jo tälle vuodelle 19 yksikköön, jolloin kaupungin kassaan olisi saatu 8,5 M€ ”puhtaana käteen”.  Kun näin ei tapahtunut, hyötyivät entisen mlk:n asukkaat laskennallisesti 2,5 ja korpilahtelaiset 0,8 M€ aikaisempaan vuoteen verrattuna.

KIINTEISTÖVERO tuli Suomessa voimaan 1.8.1992 eli 17 v. sitten. Tällöin meiltä poistui katumaksu, manttaalimaksu, asuntotulon verotus eli ”mökkiläisten luksusvero” ja kiinteistöjen harkintaverotus. Kiinteistöveron nousu tästä vuodesta ensi vuoteen on kaupunginjohtajan esityksen mukaan huikeat 30,6 % eli 8,1 M€.

Kova korotus johtuu kahdesta syystä: Verottaja korottaa kiinteistöjen (tontin ja sillä olevan rakennuksen) verotusarvoja lähemmäksi käypää arvoa ja maamme porvarillinen hallitus nostaa kiinteistöverojen alarajoja ylöspäin, jolloin kuntien on pakko noudattaa lakia. Kyse on PS:n valtuustoryhmän mielestä selkeästä piiloverotuksesta, joka vaikuttaa kaupunkilaisten asumiskustannuksiin.

Kiinteistöveron jatkuva korottaminen on MAAMME PORVARILLISEN HALLITUKSEN ikioma keksintö, sillä onhan hallitus todennut, joku vuosi sitten budjettiperusteluissaan, että ”kiinteistö on vakaa verotuskohde, koska sitä ei voi siirtää maamme rajojen ulkopuolelle”. Hallituksen kuningasajatus on myös, että ”kiinteistöveroa nostamalla kunnat voisivat kattaa rahoitusmenojaan”. Kyseinen ajattelutapa ei miellytä PS:n valtuustoryhmää.

Jyväskylän kaupunki omistaa Jyväskylän Messut Oy:n osakekannasta 27,2 % ja sai yhtiöltä viime vuonna osinkotuloja 120.000 euroa. Samanaikaisesti kaupunki tukee omistamaansa Paviljonkisäätiötä jo toistamiseen 900.000 eurolla.  Olisiko järkevämpää korottaa säätiön JKL:n Messut Oy:ltä perimää vuokraa vähintään saatujen osinkojen määrällä? Tätä asiaa olisi kaupungin rahoitusjohdon syytä pohtia.

Totean myös, että PS:n valtuustoryhmä on huolissaan kaupunkikonsernin velan määrästä. Kun velkamäärä lähentelee – ensi vuoden lopulla -1.000 miljoonaa eli yhtä miljardia euroa, haluamme herätellä kysymyksen, että kuinka meidän käy, jos korot lähtevät lähivuosina nousuun.

Olemme myös huolissamme kaupungin tytäryhtiön – Jyväskylän Energia Oy:n – kyvystä maksaa kaupungille jatkuvasti ylikorkeaa korkoa kaupungin myöntämistä lainoista.  Yhtiölle saattaa tulla tilanne, että se joutuu jatkossa ottamaan lainaa kaupungin tuloutusvaatimusten vuoksi.

Aivan lopuksi totean, että kunta on kuntalaisia varten. Todetaanhan Kuntalain 1 §:ssä, että ”Kunta pyrkii edistämään asukkaittensa hyvinvointia! EI siis jarruttamaan sitä.

Kauko Tuupainen, PS:n valtuustoryhmän pj.