Puheenvuoro JKL:n v. 2010 talousarviokokouksessa

Kauko Tuupainen, Jyväskylän KV:n talousarviokokous ma 30.11.2009:

PS:n valtuustoryhmä haluaa osaltaan edistää Suomen Perustuslain hengessä kaupunkilaisten perusturvaan liittyviä asioita, joihin kuuluvat mm. oikeus työhön, oikeus sosiaaliturvaan ja vastuu ympäristöstä.

Perustuslain 18 §:ssä todetaan, että ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä”. P-lain 19 §:ssä sanotaan, että ”Jokaisella on oikeus välttämättömään toimentuloon ja huolenpitoon” sekä P-lain 20 §:ssä , että ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus turvalliseen elinympäristöön.Vuoden 2010 TA:n loppusumma on 833 M€, ilman 33,5 M€:n poistoja eli lähes 5 MRDmk, josta sosiaali- ja terveystoimen (Perusturvaltk) osuus on 424 M€ eli 50,8 %. Sanoisin, että ltk on paljon vartijana. Onneksi ltk:aan kuuluu 10 – toivon mukaan – vastuullista valtuutettua.

Uutta velkaa otetaan 58 M€, joka ei ole ns. syömävelkaa, vaan sillä rahoitetaan 72 M€:n investointimenot, johon kuuluu niin uudisrakentamista, peruskorjausta kuin kunnallistekniikankin töitä.

Lainaa kaupungilla tullee olemaan vuoden 2010 lopulla 328 M€ eli 2.511 euroa/asukas. Mukana valanmäärässä on Korpilahdelta – kuntaliitoksen myötä – tullut 25 M€:n velka. Onko kaupungilla velkaa paljon, kun verrataan sitä eräisiin pienempiin kuntiin?  Kyyjärvellä oli jo viime vuoden lopulla velkaa 3.200 €/as, Jämsässä 3.000 € /as ja Karstulassa 2.800 €/as (18,5 vero%).

Muistutan myös, että kaupungin korkotulot ovat ensi vuonnakin suuremmat kuin korkomenot (+ 6 M€).

Kaupunginvaltuusto päätti vuosi sitten, että ”Kaupunginhallitus tulee nimittämään alkuvuodesta poliittisen taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on ehdotusten tekeminen talouden ja toiminnan kestäväksi tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana”

Taloustoimikunnan nimitys vv. 2009–2010 tapahtui 2.2.2009.  Toimikuntaan nimettiin kaupunginhallitus kokonaisuudessaan.  Lisäksi kokouksiin saa osallistua neljä valtuuston puheenjohtajiston jäsentä, neljä kaupunginjohtajaa sekä talousjohtaja, viestintäjohtaja, muutosjohtaja, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri ja henkilökunnan edustaja, yhteensä 29 henkilöä.

Taloustmk:ssa on porukkaa yhtä paljon kuin keskikokoisen kunnan valtuustossa. Taloustoimikunta kokoontui seitsemän (7) kertaa, mutta yhtään päätöstä ei tehty.  Kokouspalkkiot kyllä kelpasivat.

Mielestäni taloustmk:n nimeäminen pitäisi laittaa uusiksi ja valita siihen vaikkapa seitsemän asiantuntijajäsentä. Asiantuntijoiksi voitaisiin kutsua esimerkiksi Jyväskylän kaupungin eläkkeelle jäänyt kaupunginreviisori, kaupunginkamreeri, entisen mlk:n kamreeri ja lakkautetun Suojarinteen kuntayhtymän entinen talousjohtaja.  Heidän lisäkseen valittakoon muutama kunnallista finanssipolitiikkaa ymmärtävä poliitikko suurista valtuustoryhmistä.  Tämä porukka saisi tehtäväkseen miettiä, ratkoa ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin talouden edistämiseksi.

PS:n valtuustoryhmä ei hyväksy Kuntalain 65 §:n vastaista tietoista alibudjetointia. Hyvänä ”huonona esimerkkinä” on ollut sosiaali- ja terveystoimi. Vuosina 2002–2008 eli seitsemän (7) vuoden aikana on budjetoitu alijäämä ollut 51,6 M€ alkuperäisiin talousarvioihin verrattuna eli keskimäärin 7,4 M€/vuosi. Esimerkiksi v. 2008 alijäämän määrä oli 13 M€ ja v. 2004 12 M€.

Hyvien talousarvion laadintaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti menot arvioidaan ylä- ja tulot alakanttiin Näin on tapahtunut menneinä vuosina myös verotulojen kohdalta.  Kolmen viimeisen vuoden aikana eli vv. 2006–2008 verotulot ovat tilinpäätöksien mukaisesti ylittyneet 8,5 M€ eli keskimäärin 2,8 M€/vuosi.

Kaupunginhallitus on Kuntalain 23 §:n 2 momentin perusteella antanut ohjeita kuntayhtymien edustajille, mm. Keski-Suomen liittoa koskien. Olisiko kaupunginhallituksen annettava ohjeita myös Suomen Kuntaliiton hallinnossa oleville henkilöille, sillä jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisen seitsemän (7) vuoden aikana. Vuonna 2004 maksettiin jäsenmaksuja Kuntaliitolle 234.000 euroa ja ensi vuonna 437.300 euroa.

PS:n valtuustoryhmä ei hyväksy terveysasemien sulkemista kaavailulla tavalla.

Jyväskylän kaupunki kustantaa ensi vuonna kolmen entisen kunnan: Jyväskylän kaupungin ja mlk:n sekä Korpilahden kunnan historiakirjojen painatuksen.  Olisiko mukaan otettava myös Jyväskylässä v. 1941 perustetun Jalkaväkirykmentti 48 historiakirjan tukeminen, vaikkapa ”Suomen Talvisodan hengessä”?

Jyväskylässä toimii 41 eläkeläisjärjestöä, joille tulisi myöntää avustusta mm kaupungin. Tilapalvelun perimien vuokrien maksamiseen.

PS:n valtuustoryhmä on jo kuukausi sitten esittänyt omat tavoitteensa ensi vuoden talousarvioon. Ne on kerrottu julki lokakuussa ilmestyneessä ”Jyväskylän PerusÄssä” lehdessä, jota on jaettu 15.000 kpl kaupunkilaisille ja saatettu erikseen tiedoksi valtuustoryhmien puheenjohtajille.  Vuosi sitten esityksemme tyrmättiin, koska valtuustoryhmät sanoivat, etteivät  tienneet riittävän ajoissa toiveistamme.

Nyt tietoa pitäisi olla.

1) Kuten Perustuslain 18 §:ssä todetaan: ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä”. Työllisyys ”Uudessa” Jyväskylässä on edelleen huonontunut. PS:n valtuustoryhmän mielestä on järkevämpää työllistää työttömiä kuin maksaa miljoonia ”sakkorahana” valtiolle. Esityksemme onkin, että ensi vuoden työllistämismäärärahaa korotetaan kolme (3) miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta. Määrärahasta irrotetaan 200.000 euroa koululaisten ja nuorten työllistämiseen.

2) Kotihoidon kuntalisä on korotettava 120 euroon/kk alle kolme vuotiaista lapsista

3) Vanhus – ja vammaispalveluun on osoitettava lisärahoitusta erityisesti kuntoutus- ja kotipalvelujen parantamiseksi 100.000 euroa. Myös huumeongelmaisten kuntoutusmäärärahoja on lisättävä 100.000 eurolla, jotta halukkaat nuoret pääsevät irti huumeista.  Edellytämme myös, että kaikki lakisääteiset palvelut on toteutettava ensi vuonna, huomioiden 1.9.2009 voimaan tulleet Vammaislain osauudistukset.

4) Esitämme Jalkaväkirykmentti 48 historiakirjalle avustusta 5.000 euroa, joka otetaan kaupunginhallituksen varamäärärahasta.

5) Kaupungissa toimiville eläkeläisjärjestöille toiminta-avustusta 40.000 euroa.

6) Talousarvion tekstiosaan, otsikon 4.4.10 (Erityismääräyksiä) kohtaan, esitämme lisättäväksi lauseen: Kaupungin liikelaitokset ja tytäryhtiöt eivät saa antaa ilmoituksia tai mainoksia puoluepoliittisille järjestöille tai yhtymille.

Esittämämme menonlisäykset katetaan siten, että ”Maa- ja vesialueiden” ostoon tarkoitettua määrärahaa alennetaan 1,5 M€ ja verotuloja lisätään 1,5 M€

***** Keskustelun aikana kaupunginjohtaja Markku Andersson kertoi, että Suomen Kuntaliitto ottaa lähiviikkoina kantaa esitykseni kohtaan kuusi (6) eli Kaupungin liikelaitokset ja tytäryhtiöt eivät saa antaa ilmoituksia tai mainoksia puoluepoliittisille järjestöille tai yhtymille.”, joten peruutin esitykseni tältä osin. -KT